Blåbetong i bostaden

Blåbetong, ett byggmaterial som var mycket i bruk mellan åren 1929 och 1975, finns fortfarande i många hem idag. Om ditt hus byggdes under den tidsperiod då blåbetong var populärt finns det en möjlighet att detta material kan finnas i din boendemiljö.

En radonmätning är det mest pålitliga sättet att utvärdera om din bostad har förhöjda radonhalter som överstiger den säkerhetsmässiga gränsen på 200 Bq/m³. För att få exakta och pålitliga resultat bör radonmätningen utföras under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april. En rekommenderad mätperiod är minst två månader.

Att genomföra en radonmätning är enkelt:

  • Beställ hem radondosor
  • Placera ut mätdosorna enligt instruktionerna
  • Skicka tillbaka dosorna när mätperioden är avslutad

Efter ungefär en vecka kommer du få en mätrapport som tydligt indikerar eventuella förhöjda radonhalter i inomhusluften. Om resultatet visar att radonhalterna överstiger den fastställda gränsvärdet kommer nästa steg i processen vara en radonbesiktning. Om resultatet ligger under gränsvärdet kan du vara trygg i vetskapen om att ingen ytterligare åtgärd behövs.

Om radonmätningen avslöjar förhöjda radonhalter är nästa steg att utforska källan till detta problem. En radonbesiktning, som även innefattar en gammamätning, ger en djupare insikt i huruvida blåbetong kan vara den grundläggande orsaken till de förhöjda radonhalterna. Denna typ av mätning ger även information om var blåbetongen finns i huset. Om du redan misstänker att blåbetong är närvarande i ditt hem och om huset byggdes mellan 1929 och 1975 kan det vara vettigt att direkt utföra en mätning av gammastrålning.

För de som konstaterat att blåbetong är källan till problem är den vanligaste åtgärden att förbättra luftcirkulationen inomhus. Genom att öka luftombytet kan risken för eventuella radonhalter minimeras, vilket i sin tur bidrar till en trygg och hälsosam boendemiljö.

Det är viktigt att vara medveten om möjlig förekomst av blåbetong och dess eventuella koppling till förhöjda radonhalter. Genom att genomföra noggranna mätningar och vidta lämpliga åtgärder kan du säkerställa en säker boendemiljö.

Related Posts