Se upp med blåbetong

Blåbetong är ett byggmaterial som innehåller radium. När radium sönderfaller, bildas radon. Höga halter av radon kan orsaka cancer. I Sverige beräknar man att omkring 500 personer varje år drabbas av lungcancer på grund av radon.

Gränsvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Referensnivån och gränsvärdena specificerar högsta tillåtna radonhalter i inomhusluften. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är gränsvärdena för radon bindande, vilket betyder att om de överskrids, måste den som är ansvarig för byggnaden eller lokalen vidta lämpliga åtgärder. Radon kan tränga in i våra bostäder på flera sätt, till exempel från marken, från byggmaterial som blåbetong eller via hushållsvattnet.

Blåbetong är ett byggnadsmaterial baserat på alunskiffer. Materialet tillverkades och användes i både enfamiljshus och flerfamiljshus mellan 1929 och 1975. I vanliga hus kan blåbetong finnas i väggar och ibland i bjälklag, medan det i flerbostadshus kan förekomma i ytterväggar, icke-bärande innerväggar, bärande innerväggar (dock inte så vanligt) och som värmeisolering på bjälklag. Materialet har en matt blå eller grå färg och en struktur som liknar en torr tvättsvamp. I dag uppskattar man att det finns omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong. Att en bostad består av blåbetong betyder dock inte automatiskt att det finns höga radonhalter. Men under vissa förhållanden kan blåbetongen bidra till att radonhalten överskrider 200 Bq/m³ och därmed utgöra en hälsorisk.

Det enda sättet att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon och upptäcka radon är att utföra en mätning. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. En långtidsmätning ger en tillförlitlig årsmedelvärde, medan en korttidsmätning ger en indikation om det finns en radonproblematik.

Det är enkelt att genomföra en radonmätning. Beställ radonmätare och placera ut dem på lämpliga platser. När mätperioden är över kan du skicka tillbaka mätinstrumenten. Efter ungefär en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns höga radonhalter eller inte.

Relaterad information
Radonmessungen

Related Posts